Offshore Wind Production

கடலுக்குள் காற்றாலை அமைப்பது மூலமாக 2022க்குள் 5 கிகா வாட் மற்றும் 2030க்குள் 30 கிகா வாட் மின்னுற்பத்தி செய்ய புதிய மற்றும் புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி துறை அமைச்சகம் இலக்கு நிர்ணயம் செய்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!