ராணுவ பரிவர்த்தனை

தனியார் வங்கிகளில் முதன்மையானதாக  திகழும் ICICI  வங்கி,  இந்திய ராணுவத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் (MOU) செய்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!