மாற்றுத்திறனாளிகள் மையம்

மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் மறுவாழ்வு மைய தேசிய மாநாடு { National conference of District Disability rehabilitation centers – DDRC }  புதுடெல்லியில் நடைபெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!