புதிய அதிபர்

ஈராக் நாட்டின் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள், அந்நாட்டின்  புதிய அதிபராக பர்ஹாம் சலேவை தேர்வு செய்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!