பிரதமர் மோடி பற்றிய புத்தகம்

The Paradoxical Prime Minister : Narendra Modi And His India

எழுதியவர் == காங்கிரஸ் கட்சியைச் சேர்ந்த சசி தாரூர் M.P.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!