பருவநிலை நடவடிக்கை மாநாடு

The Global Climate Action Summit , அமெரிக்காவில் ( சான் பிரான்சிஸ்கோ ) நடைபெற்றுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!