நல்லாட்சி மாநாடு

Regional Conference on Good Governance

நல்லாட்சிக்கான பிராந்திய மாநாடு போபாலில் நடைபெற்றுள்ளது.

==================================

4th World Summit on Accreditation (WOSA-2018) புதுடெல்லியில் நடைபெற்றுள்ளது.

Theme — Challenges and opportunities in outcome based accreditation

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!