தூய்மை நகரம்

இந்தியாவின் சிறந்த தூய்மையான நகரமாக இந்தூர் மூன்றாவது முறையாக தேர்வு செய்யப்பட்டு விருது வழங்கப்பட்டது.  மேலும் தூய்மையான சிறிய நகரம் விருது, டெல்லியின் நகராட்சி கவுன்சில் பகுதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. சிறந்த கங்கா மாவட்டத்திற்கான விருது, உத்தரகாண்ட் மாநிலத்தின் கவுச்சர் பகுதிக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!