தாய்ப்பால் தினம்

ஆகஸ்ட் 01  —  உலக தாய்ப்பால் தினம்.

ஆகஸ்ட் 1 முதல் 7 வரை == உலக தாய்ப்பால் வாரம்

கருப்பொருள் — தாய்ப்பால் : வாழ்க்கையின் அடித்தளம்.  (  Breastfeeding : Foundation of Life )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!