தலைமை புள்ளியிலாளர்

Chief Statistician of India

இந்திய தலைமை புள்ளியிலாளராக பிரவிண் ஶ்ரீவஸ்தவா நியமனம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!