குழு

தொழில்முறை போட்டி சட்டங்களை சீராய்வு செய்ய, நிறுவனங்கள் விவகார துறை செயலாளர் இஞ்ஜெட்டி ஶ்ரீநிவாஸ் தலைமையில் 9 நபர்கள் குழுவினை மத்திய அரசு நியமனம் செய்துள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!