கண்காணிப்பு குழு

சட்டவிரோத குடியேறியவர்களை கண்காணிக்க மாநில அளவிலான கண்காணிப்புக் குழு மற்றும் மாவட்ட அளவிலான கண்காணிப்புக் குழுக்களை  மணிப்பூர்  மாநிலம்  ஏற்படுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!