உலகின் மிகப் பெரிய பறவை

உலகின் மிகப் பெரிய பறவை யானைப் பறவைதான் (Vorombe Titan) என்று பிரிட்டனைச் செய்த விஞ்ஞானிகள் செப்டம்பர் 26 அன்று தெரிவித்தனர். யானைப் பறவை பற்றி அவர்கள் மேற்கொண்ட ஆய்வில், அது ஒரு வளர்ந்த ஒட்டகச்சிவிங்கியின் எடையைப் போல 860 கிலோ எடையுடன் இருந்ததாகக் கணித்திருக்கின்றனர். மடகாஸ்கரில் வாழ்ந்துவந்த இந்தப் பறவைகள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன் அழிந்துவிட்டன.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!